Nhiều chuyển biến về thủ tục hành chính xuất, nhập khẩu

Nhiều chuyển biến về thủ tục hành chính xuất, nhập khẩu

Có chuyển biến tích cực trong thủ tục khai hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá, nộp thuế, hoàn thuế… và giảm bớt chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra sau thông quan, thủ tục xác nhận hàng hoá qua khu vực giám sát, qua hệ thống quản lý hải quan tự động.
Tăng hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc

Tăng hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc

Một trong những điểm mới của Nghị quyết 68 là không quy định về tỷ lệ sụt giảm doanh thu hoặc tỷ lệ cắt giảm lao động để được hưởng thụ chính sách này. Bên cạnh đó, mức vay cũng được nới rộng hơn, bằng 100% mức lương tối thiểu vùng/lao động thay vì ...