Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

Ngày 13/01/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022. Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín ...