Đừng làm khó doanh nghiệp trong lúc này

Đừng làm khó doanh nghiệp trong lúc này

Việc 11 Hiệp hội khẩn thiết đề nghị Thủ tướng xem xét bất cập tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020, đang đòi hỏi cần đơn giản hóa thực chất thủ tục cấp giấy phép môi trường nhằm tránh làm khó doanh nghiệp vốn đang gặp nhiều ...