Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của SSI

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của SSI

Lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành giảm mạnh trong quý IV nhưng năm 2020 vẫn là một năm tăng trưởng bùng nổ với 455.000 tỷ đồng TPDN được phát hành (+48,4% so với năm 2019). Quy mô thị trường TPDN tăng thêm gần 40% và hiện chiếm khoảng ...