Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần đa dạng nguồn lực

Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần đa dạng nguồn lực

“Việc hỗ trợ tín dụng là cần thiết nhưng phải duy trì điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn không chỉ cho giai đoạn này mà cho nhiều năm tới đây, hệ thống ngân hàng có an toàn, lành mạnh thì mới ...